Fredmangroup logo

KÄYTTÖEHDOT

CHEFSTEIN® -VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

I Osapuolet 

A) Fredman Perfect Kitchen Oy 

Y-tunnus 2882371-1 

osoite: Vänrikinkuja 3, 02600 Espoo, Suomi (”Myyjä”

B) Asiakas, joka määritellään seuraavasti: 

Yritys/yhteisö, jonka sen valtuutettu edustaja on nimennyt ja tunnistanut verkkotilausprosessin kuluessa, tai  

II Asiakkaan valtuutus 

Painamalla ”Hyväksyn”-painiketta, joka näkyy ruudulla verkkotilausprosessin aikana, nimetyn ja tunnistetun Asiakkaan valtuutettuna edustajana sinä hyväksyt seuraavat käyttöehdot, jotka koskevat Asiakkaan käyttämää Myyjän Chefstein-verkkopalvelua (”Palvelu”). 

Olet solmimassa tätä sopimusta tilausprosessin aikana nimeämäsi ja tunnistamasi yrityksen tai muun yhteisön puolesta, ja vakuutat näin ollen, että sinulla on valtuudet tehdä tämä sitoumus näihin käyttöehtoihin ao. yrityksen/yhteisön puolesta ja että termi ”Asiakas” viittaa nimeämääsi yritykseen/yhteisöön. Mikäli sinulla ei ole tällaisia valtuuksia, tai mikäli et edusta yritystä/yhteisöä, tai mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä paina ”Hyväksyn”-painiketta. Tällöin sinä ja nimeämäsi Asiakas ette saa käyttää Palvelua. 

Nämä Palvelun käyttöehdot (”Käyttöehdot”) yhdessä tilausprosessissa tekemäsi tilauksen kanssa muodostavat laillisesti pätevän Palvelua koskevan sopimuksen Asiakkaan ja Myyjän välille (”Sopimus”). 

Asiakkaaseen ja Myyjään viitataan jäljempänä myös erikseen termillä ”Osapuoli” ja yhteisesti termillä ”Osapuolet”. 

III Laajuus ja tarkoitus 

3.1 Palvelu on Chefstein®-tavaramerkillä nimetty palvelukokonaisuus, jonka Myyjä omistaa ja jota Myyjä hallinnoi, ylläpitää ja päivittää. Siihen kuuluu ammattilaiskeittiöille tarkoitettu selainpohjainen SaaS (Software as a Service) -ohjelmistopalvelu. Siihen voi liittyä mobiili- ja muita sovelluksia ja palveluja siten kuin Myyjän ja Asiakkaan välillä on sovittu verkkotilausprosessin yhteydessä.  

3.2 Palvelun käyttöön Asiakkaan toimesta sovelletaan Sopimusta sekä Tietojenkäsittelyliitettä (DPA), joka muodostaa erottamattoman osan Sopimusta. 

Mikäli Sopimuksen ja Tietojenkäsittelyliitteen välillä on eroavaisuuksia, näitä tulee soveltaa seuraavassa järjestyksessä: 

1) Tietojenkäsittelyliite 

2) Käyttöehdot 

3.3 Sopimus ja Tietojenkäsittelyliite muodostavat Asiakkaan ja Myyjän välisen sitovan sopimuksen, jossa määritellään Asiakkaan ja Myyjän oikeudet ja velvollisuudet Palveluun liittyen.  

3.4 Palvelun keskeiset ominaisuudet kuvaillaan yleisellä tasolla Myyjän verkkosivustolla tilausprosessin yhteydessä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun ominaisuuskuvaukset voivat muuttua ja että Myyjä voi kehittää ja muuttaa Palvelua, tai jättää näin tekemättä, oman yksinomaisen harkintansa mukaan. 

3.5 Myyjä ja Myyjän palveluntarjoajat voivat kerätä, käsitellä, tallentaa ja säilyttää Asiakkaan mittaustietoja sekä muita tietoja, jotka koskevat Palvelun ja mahdollisen Mobiilisovelluksen ja Verkkopalvelun käyttöä (jäljempänä ”Asiakastiedot”). Asiakas antaa täten ikuisen ja peruuttamattoman suostumuksensa sekä maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, täysin maksetun ja rojaltivapaan luvan Myyjälle kerätä, analysoida, käsitellä, käyttää ja muutoin hyödyntää sekä siirtää Asiakastietoja Palvelun ylläpitämiseksi, Palvelun ja muiden sovellusten, tuotteiden tai palvelujen ominaisuuksien, toimintojen ja laadun parantamiseksi sekä uusien tuotteiden tai toimintojen kehittämiseksi joko itse tai yhdessä kolmansien osapuolten kanssa, kuitenkin niin, että Tietojenkäsittelyliitteessä sovittuja tietosuojamääräyksiä ei rikota. 

3.6 Palvelu voi sisältää tietoja, dataa, tekstiä, valokuvia, videoita, äänitteitä, kirjoitettuja julkaisuja, kommentteja jne., joita joko Asiakas tai Palvelun käyttäjät tai tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet ovat tuottaneet, luovuttaneet tai muuten saattaneet saataville Palvelussa tai sen kautta (jäljempänä yhteisesti ”Sisältö”). 

3.7 Palvelussa ja sen tilausprosessissa voi olla kolmansien osapuolten sivustoille (ts. sivustoille, jotka eivät liity Palveluun) ja verkkopalveluihin johtavia linkkejä, joiden kautta Asiakas voi olla yhteydessä kolmansien osapuolten omistamiin ja hallitsemiin verkkosivustoihin tai palveluihin, jotka eivät kuulu Palveluun (esim. Asiakkaan Palvelusta suorittama maksuliikenne). Asiakkaan on luettava ja hyväksyttävä tällaisten sivustojen ja palvelujen käyttöehdot ennen niiden käyttöä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Myyjällä ei ole määräysvaltaa kolmansien osapuolten sivustoihin tai palveluihin eikä Myyjä ole millään lailla vastuussa tällaisissa kolmansien osapuolten sivustoissa tai palveluissa tarjotuista palveluista tai niissä luodusta tai julkaistusta materiaalista. Kolmannen osapuolen sivustoon johtavan linkin tarjoaminen ei tarkoita, että Myyjä suosittelee ao. sivustolla mainittuja tuotteita tai palveluja. 

3.8 Myyjä pidättää oikeuden tarjota Palvelua hyväksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita ja muita kolmansia osapuolia sen tuottamiseen, hallinnointiin tai ylläpitoon. Myyjä ei ole vastuussa siitä, soveltuuko Palvelu Asiakkaan tarpeisiin tai tarkoitukseen, eikä takaa Palvelun keskeytymätöntä toimintaa. 

3.9 Asiakas käyttää Palvelua yksinomaan omalla vastuullaan, eikä Myyjä ole vastuussa mistään epäsuorista tai seurannaisvahingoista, jotka johtuvat Palvelun käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä tai siitä, että Palvelua ei ole voinut käyttää. Asiakas on vastuussa kaikesta Palveluun siirtämäänsä materiaalista sekä kaikista Palveluun syöttämistään tiedoista, tekemistään asetuksista ja tekemistään muutoksista sekä näiden seurauksista. Asiakkaalla on vastuu ottaa varmuuskopioita Palveluun tai Palvelusta siirretystä datasta, materiaalista, asiakirjoista, raporteista ja muusta Sisällöstä sekä arkistoida nämä. Myyjä ei ota mitään vastuuta Palveluun tai Palvelusta siirretystä datasta, materiaalista, asiakirjoista, raporteista ja muusta Sisällöstä. Asiakas vastaa omalla riskillään ja kustannuksellaan Palveluun liittyvistä laitteista, jotka Asiakas omistaa. Myyjää ei voi missään olosuhteissa asettaa vastuuseen Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemistä muokkauksista Asiakkaan omistamiin laitteisiin eikä Asiakkaan tai kolmannen osapuolen näille laitteille aiheuttamista vioista tai vaurioista eikä näiden Palvelulle mahdollisesti aiheuttamista ongelmista. 

3.10 Pääsy Palveluun riippuu sen saatavuudesta Asiakkaan internet-operaattorin, verkon ja mahdollisesti Mobiilisovelluksen kautta, ja näiden käyttö ja toiminta riippuvat kolmansien osapuolten palveluista ja käyttöehdoista (kuten Applen, Googlen tai Asiakkaan mobiilioperaattorin, internet-operaattorin tai muun operaattorin tai yhteistyökumppanin palvelut ja käyttöehdot). Näin ollen Myyjällä ei voi olla eikä se ota vastuuta eikä hyväksy korvausvelvollisuutta suhteessa internet-operaattoriin tai Mobiilisovellukseen eikä Palvelun saatavuudesta Asiakkaan internet-operaattorin, muiden operaattorien tai muiden kolmansien osapuolten kautta eikä Mobiilisovelluksesta tai sen käytöstä. 

IV Tilausprosessi ja maksu Palvelun verkkotilauksesta 

4.1 Hyväksymällä tämän Sopimuksen osana verkkotilausprosessia Asiakas luo tilin Myyjän palveluun ja tilaa sovelluksen, johon Asiakkaalla on rajoitettu pääsy (teknisesti Asiakas saa ohjelmiston osakopion käyttöoikeuden) ja jota saa käyttää Asiakkaan valtuuttama käyttäjäryhmä (”Tili”). Asiakkaan ja käyttäjien pääsy Palveluun on rajattu tietylle aikavälille, josta sovitaan verkkotilausprosessin kuluessa (”Tilausjakso”). 

4.2 Myyjän ulkoisten kehityskumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tuottamia sisältöjä, sovelluksia, lisäpalveluja, ominaisuuksia, tehosteita tai muita palveluita (”Ulkopuolinen Sisältö”) voidaan lisätä ja/tai yhdistää Palveluun. Ulkopuolisen Sisällön käyttöä saatetaan säädellä kolmannen osapuolen käyttöehdoilla ja, mikäli Osapuolet niin sopivat, siitä saatetaan periä erillinen maksu. 

4.3 Palvelun käytöstä peritään Asiakkaalta käyttömaksu ja muita maksuja Myyjän sivustolla julkaistun hinnaston mukaisesti (”Hinnasto”). Yleisesti ottaen Myyjällä on koska tahansa oikeus tehdä muutoksia Hinnastoon, ja Asiakkaalle ilmoitetaan Hinnaston muutoksista etukäteen kirjallisesti. Verkkotilauksen osalta tällainen ilmoitus on annettava sähköpostitse vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen voimassa olevan Tilausjakson loppua (kuten tilausprosessissa on määritelty). ja muutokset tulevat voimaan sen Tilausjakson alusta, joka seuraa sitä Tilausjaksoa, jonka aikana Hinnaston muutoksista ilmoitettiin. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus ilmoittamalla irtisanomisesta Myyjälle irtisanomiskanavan kautta (https://online.fredmangroup.com) ennen hintamuutoksen voimaan tuloa. Asiakas sitoutuu toimittamaan Myyjälle oikeat ja tarkat laskutustiedot sekä pitämään nämä tiedot ajan tasalla. 

4.4 Kun Palvelun tilaus tehdään verkkotilausprosessin kautta, Myyjä laskuttaa koko Tilausjakson käyttömaksut etukäteen Asiakkaan luottokortilta. Maksuliikenne hoidetaan kolmannen osapuolen kautta (Stripe). Ennen maksun suorittamista Asiakkaan on käytävä läpi ja hyväksyttävä Stripen käyttöehdot joko Stripen verkkosivustolla tai tilausprosessin aikana. Asiakkaan on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että Myyjä ei ota vastuuta eikä hyväksy korvausvelvollisuutta Stripen kautta tai muilla keinoin suoritetuista maksuista ja asioinnista. Asiakkaan on huomattava ja hyväksyttävä, että Palvelusta suoritettuja maksuja ei palauteta.  

4.5 Tilaukseen voi sisältyä kolmenkymmenen (30) päivän mittainen maksuton kokeilujakso (”Kokeilujakso”). Mikäli tilausprosessin aikana sovitaan, että Sopimukseen kuuluu Kokeilujakso, koko Tilausjakson palvelumaksut laskutetaan automaattisesti Asiakkaan luottokortilta jos:  

(i) Asiakas tai Asiakkaan valtuuttama käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä Kokeilujakson jälkeen, tai  

(ii) Asiakas ei ole irtisanonut Tiliä ja siihen liittyvää pääsyä Palveluun ennen Kokeilujakson loppua käyttämällä irtisanomiskanavaa https://online.fredmangroup.com/. 

4.6 Asiakkaan verkossa oleva Tili ja oikeus käyttää Palvelua verkkotilauksen nojalla pysyy voimassa ja uusiutuu automaattisesti muuttumattomin ehdoin kunkin Tilausjakson lopussa, kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen Tilausjakson aikana. Irtisanominen tulee voimaan välittömästi, jos Asiakas tekee sen ennen Tilausjakson loppua käyttäen irtisanomiskanavaa https://online.fredmangroup.com/.  

4.7. Sopimuksessa mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään maksuihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Kumpikin Osapuoli on vastuussa omista verovelvollisuuksistaan, ja kaikki maksut tulee suorittaa ilman minkäänlaisia vähennyksiä, pidätyksiä, vastavaateita tai kuittauksia. Kaikki maksut on suoritettava euromääräisinä luottokorttimaksuina, jotka veloitetaan Asiakkaan luottokortilta välittömästi maksutapahtuman yhteydessä. 

4.8 Kumpikin Osapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli Sopimuksen toinen Osapuoli rikkoo Sopimusta merkittävällä tavalla eikä korjaa tätä  

rikkomusta neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan siitä kirjallisen huomautuksen. Mikäli tämä Sopimus irtisanotaan, puretaan tai perutaan tai sen voimassaolo päättyy, olipa syy mikä hyvänsä, Asiakkaan ja Asiakkaan valtuuttamien tai sallimien käyttäjien oikeus käyttää Palvelua irtisanotaan, puretaan tai perutaan vastaavasti välittömästi. 

4.9 Sen lisäksi, mitä kohdissa 4.7 ja 4.8 määrätään, Myyjä voi lopettaa Tilin, tilauksen tai pääsyn Palveluun, tai keskeyttää ne tai rajoittaa niiden käyttöä, mukaan lukien pääsyn estäminen Palveluun yhdeltä tai useammalta Asiakkaan valtuuttamalta käyttäjältä, välittömästi jos: 

(i) Myyjä epäilee Asiakkaan rikkoneen tätä Sopimusta tai Myyjä on mistä tahansa syystä pakotettu lopettamaan tai keskeyttämään Palvelun tai rajoittamaan siihen pääsyä. 

(ii) Asiakkaan maksu on myöhässä ja/tai Asiakkaan luottokorttimaksu hylätään tai maksutapahtuma ei onnistu. 

Kussakin näistä tapauksista Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Myyjä voi lopettaa tai keskeyttää Palvelun tai rajoittaa sen käyttöä ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle. 

4.10 Mikäli jompikumpi Osapuolista irtisanoo Sopimuksen tai keskeyttää sen soveltamisen, Asiakkaan Tili jäädytetään, eivätkä Asiakas ja Asiakkaan käyttäjät pääse käsiksi Tiliin tai Tilin sisältämiin Asiakastietoihin, Sisältöön tai Ulkopuoliseen Sisältöön. Lisäksi Myyjä voi poistaa Asiakastiedot, Sisällön ja Ulkopuolisen Sisällön Tililtä, vaikkakin niistä voi jäädä arkistokopiot Myyjän järjestelmiin. 

4.11 Mikäli Palvelu lopetetaan, keskeytetään tai perutaan, tai sen käyttöä rajoitetaan, tai tilausta muutetaan, tapahtuipa tämä mistä syystä tahansa, Asiakas ei ole oikeutettu maksamiensa maksujen palautukseen. Mikäli edellä kuvatun kaltaisen tapauksen johdosta maksuja muutetaan, muutetut maksut ovat voimassa vasta muutoksen voimaantulopäivästä eteenpäin. 

V Rajoitettu Loppukäyttäjän Lisenssi  

5.1 Myyjä myöntää Asiakkaalle Palvelun käyttöoikeuden, joka ei ole yksinoikeus, jota ei saa siirtää, joka ei ole ikuinen ja jonka voi perua. Palvelua tulee käyttää yksinomaan tämän Sopimuksen mukaisesti ja Asiakkaan Tilausjakson ollessa voimassa. 

5.2 Asiakkaalla on vastuu ja korvausvelvollisuus Palvelun käytöstä, joka tapahtuu Asiakkaan ja Asiakkaan valtuuttamien tai sallimien käyttäjien toimesta. Asiakas on myös vastuussa tämän Sopimuksen noudattamisesta edellä kuvatusti.  

5.3 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain Sopimuksessa sallittuihin tarkoituksiin  

sekä soveltuvaa lainsäädäntöä, säännöksiä ja ohjeita noudattaen. 

5.4 Edellä olevan estämättä oikeus käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja osana Palvelun tarjontaa riippuu ao. avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöehdoista jäljempänä kohdassa 7.2 tarkoitetulla tavalla. 

5.5 Käyttäessään Palvelua Asiakas sitoutuu: 

(i) noudattamaan tätä Sopimusta ja soveltuvaa lainsäädäntöä ja säännöksiä sekä Myyjän antamia ohjeita sekä toimimaan hyvän tavan mukaisesti; ja 

(ii) olemaan vastuussa ja korvausvelvollinen Palvelun käytöstä kaikkien Asiakkaan Tilillään valtuuttamien käyttäjien toimesta; Asiakkaan tulee varmistaa, että käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat Sopimuksen ehtoja (mukaan lukien sen Liitteet). 

5.6 Asiakas sitoutuu olemaan jäljentämättä, kopioimatta, myymättä tai jälleenmyymättä mitään osaa Palvelusta ilman Myyjän nimenomaista ja etukäteen annettua kirjallista lupaa. 

5.7 Asiakas on yksin korvausvelvollinen kaikesta Asiakassisällöstä (joka määritellään jäljempänä kohdassa 7.4) ja varmistaa, että Sisältö ei ole lainvastaista eikä  

loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. 

VI Palvelun käytön rajoitukset 

6.1 Asiakas saa käyttää Palvelua vain ja ainoastaan Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilattuaan Palvelun onnistuneesti Asiakas saa Myyjältä tilausvahvistuksen, johon sisältyy viittaus näihin Käyttöehtoihin. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että kaikki Asiakkaan valtuuttamat tai sallimat Tilin ja Palvelun käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä Käyttöehdot ja sitoutuvat noudattamaan niitä. 

6.2 Asiakkaan tulee käyttää Palvelua ja siihen liittyviä laitteita siten, että niistä ei aiheudu häiriöitä. Asiakas on vastuussa materiaalista, joka tallennetaan Palveluun ja mahdollisesti välitetään muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun kautta ja vastaa myös siitä, että tällainen materiaali ei ole yleisen moraalikäsityksen, lainsäädännön tai viranomaisohjeiden vastaista eikä loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos Myyjä tai viranomainen tai jokin kolmas osapuoli väittää, että edellä kiellettyä materiaalia on siirretty Palveluun tai välitetty sen kautta, Myyjällä on oikeus Asiakasta kuulematta poistaa Käyttöehtojen, lainsäädännön tai sääntelyn vastainen materiaali Palvelusta sekä tarvittaessa keskeyttää tai estää Palvelun käyttö kaikin mahdollisin keinoin. Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikesta Palveluun siirretyn tai sen kautta välitetyn materiaalin puutteista, muutoksista, viivästyksestä tai epäselvyydestä sekä näistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

6.3 Ellei Sopimuksessa erikseen toisin mainita, Asiakas ei saa: 

(i) kiertää tai yrittää kiertää Palvelun käytönvalvontaominaisuuksia; 

(ii) koetella, skannata tai testata Palvelun haavoittuvuutta; tai 

(iii) häiritä muita Palvelun käyttäjiä tai käyttää Palvelua tietojen kalasteluun tai roskapostitukseen. 

6.4 Asiakas vakuuttaa, että ei käytä järjestelmiä, automaattijärjestelmiä tai muita keinoja purkaakseen, analysoidakseen, hankkiakseen haltuunsa, kopioidakseen tai tarkkaillakseen mitään osaa Palvelusta; Asiakas vakuuttaa myös, että ei käytä eikä yritä käyttää Palvelua millään muilla keinoin kuin Myyjän toimittaman rajapinnan kautta. 

6.5 Asiakkaan on kaikin kohtuullisin keinoin estettävä luvaton pääsy Tiliin ja Palveluun ja näiden luvaton käyttö. Tästä seuraa, että vain Asiakkaan Tilillään valtuuttamat käyttäjät saavat käyttää Palvelua. Mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä luvatonta pääsyä Palveluun tai Tiliin tai näiden luvatonta käyttöä, tai jos jokin salasana on paljastunut kolmannelle osapuolelle, Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tästä Myyjälle. 

6.6 Myyjä luovuttaa kirjautumistunnisteet (käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tekniset tunnisteet) ainoastaan Palvelun käyttämiseen sovitussa tarkoituksessa ja Käyttöehtojen mukaisesti. Sopimuksen päätyttyä Asiakas ja kaikki mahdolliset kolmannet osapuolet ja henkilöt, jotka Asiakas on valtuuttanut tai joiden Asiakas on sallinut käyttää Palvelua tai jotka käyttävät Palvelua Asiakkaan puolesta, eivät enää saa käyttää kirjautumistunnisteita, ellei erikseen ole toisin sovittu tai ellei lainsäädännöstä toisin johdu. 

6.7 Myyjällä on oikeus vaihtaa Palvelun kirjautumistunnisteita, mikäli Myyjä epäilee, että nämä tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä on väärinkäytetty, tai mikäli viranomaismääräykset tai tietoverkon rakenteeseen tai tekniikkaan liittyvät seikat niin edellyttävät. Myyjän on, mikäli tämä on käytännössä mahdollista, ilmoitettava Asiakkaalle kirjautumistunnisteiden muuttamisesta kohtuullisella varoitusajalla ennen muutoksen toteuttamista. 

6.8 Asiakkaan on säilytettävä kirjautumistunnisteet turvallisesti siten, että ne eivät paljastu kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä, joka tapahtuu Asiakkaan kirjautumistunnisteita käyttäen. Myyjällä on oikeus vaatia, että käyttäjätunnukset ja salasanat täyttävät tietyt ehdot (esim. liittyen salasanan pituuteen ja sisältöön) riittävän tietoturvan tason takaamiseksi.  

6.9 Kummankin Osapuolen on noudatettava sijaintipaikkansa vientilainsäädäntöä ja muuta sääntelyä tarjotessaan ja käyttäessään Palvelua. Edellä olevasta yleisestä määräyksestä huolimatta Asiakkaan on kielletty saattaa Palvelua sellaisen henkilön tai yhteisön saataville, joka: (i) sijaitsee maassa, johon kohdistuu EU:n, YK:n tai Yhdysvaltain hallinnon pakotteita tai rajoitteita, mukaan lukien maininta kiellon tai rajoitteiden alaisuudesta EU:n,  

YK:n tai Yhdysvaltain hallinnon ao. listalla; tai (ii) osallistuu toimintaan, joka suorasti  

tai epäsuorasti liittyy joukkotuhoaseiden tuottamiseen. 

VII Immateriaalioikeudet 

7.1 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Myyjä ja sen lisenssinantajat omistavat kaikki Palvelun omistus- ja muut oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, mallioikeudet, tavaramerkit, luettelo-oikeudet ja muut immateriaalioikeudet (olivatpa ne rekisteröityjä tai ei, ja sijaitsivatpa ne missä päin maailmaa tahansa) (”Immateriaalioikeudet”). Lukuun ottamatta Asiakkaan rajoitettua oikeutta käyttää Palvelua tämän Sopimuksen mukaisesti, Myyjä ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki Palvelun omistus- ja muut oikeudet itsellään, mukaan lukien kaikki Palveluun kohdistuvat Immateriaalioikeudet. 

7.2 Palveluun voi kuulua, tai sen mukana voi seurata, tiettyjä kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja materiaaleja, jotka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssiehdoilla, ja Palveluun voi sisältyä Ulkopuolista Sisältöä tai viitteitä tai linkkejä tähän. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tällaisten ohjelmistojen ja materiaalien Immateriaalioikeudet sekä Ulkopuolisen Sisällön Immateriaalioikeudet ovat ao. kolmansien osapuolten omaisuutta. Myyjä ei ole korvausvelvollinen suhteessa tällaisten ohjelmistojen ja materiaalien tai Ulkopuolisen Sisällön laillisuuteen, eheyteen, oikeellisuuteen tai laatuun eikä vastaa siitä, että ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Tällaisiin ohjelmistoihin ja materiaaleihin liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin (mukaan lukien takuut, käyttöoikeudet, muokkausoikeudet ja jakeluoikeudet) sovelletaan kunkin lisenssin käyttöehtoja. 

7.3 Mikään tämän Sopimuksen määräys (tai mitkään muutkaan ehdot, joihin tässä Sopimuksessa viitataan) ei anna Asiakkaalle oikeutta tai lupaa käyttää millään tavalla  

mitään Myyjän tai sen lisenssinantajien kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, domain-nimiä tai muitakaan kaupallisia tunnisteita tai tunnistettavia brändiominaisuuksia. 

7.4 Kaikki immateriaalioikeudet Sisältöön, jota Asiakas tai Asiakkaan käyttäjät lisäävät Palveluun lataamalla tai linkin kautta (esim. käyttäen Palvelun ”web clipper” -toimintoa) (”Asiakassisältö”) ovat tapauksesta riippuen Asiakkaan tai kolmannen osapuolen lisenssinantajan omaisuutta. Asiakkaalla yksin on velvollisuus varmistaa, että Asiakassisältö on lainmukaista, luotettavaa, eheää, täsmällistä ja laadukasta ja että se ei loukkaa kenenkään oikeuksia. Myyjällä ei ole velvollisuutta valvoa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen Palveluun tuottamaa Sisältöä. Asiakas myöntää täten Myyjälle ja tämän alihankkijoille oikeuden käyttää Asiakassisältöä tarjotessaan Palvelua Asiakkaalle ja Asiakkaan käyttäjille; tämä oikeus ei ole yksinoikeus mutta on maailmanlaajuinen, rojaltivapaa ja peruuttamaton. Myyjä ei luovuta eikä paljasta Asiakassisältöä muille kolmansille osapuolille kuin Asiakkaan käyttäjille ilman Asiakkaan pyyntöä tai etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Lisäksi Asiakas myöntää täten Myyjälle oikeuden käyttää anonyymejä ja kokoomatietoja, jotka sisältyvät Asiakastietoihin ja/tai liittyvät Palvelun ja Sisällön käyttöön Asiakkaan toimesta. Tämän käytön tarkoitus on Palvelun edelleen kehittäminen; tilastojen, analyysien ja muiden materiaalien ja Sisällön luominen tietojen pohjalta; ja näiden tilastojen, analyysien ja muiden materiaalien ja Sisällön tarjoaminen käyttöön Palvelussa ja sen kautta. Tämä oikeus ei ole yksinomainen mutta on maailmanlaajuinen, rojaltivapaa, ikuinen ja peruuttamaton. Edellä olevasta huolimatta Myyjä ei saa luovuttaa eikä paljastaa kolmansille osapuolille sellaista Asiakassisältöä, joka katsotaan luottamukselliseksi. 

VIII Korvausvelvollisuus 

8.1 Kohdassa 8.2 tarkoitetut rajoitukset pois lukien, Palvelun tarjoaminen Myyjän toimesta ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia niissä maissa, joissa Palvelua käytetään.  

8.2 Alueellinen rajoitus: Kohdasta 8.1 ja kohdissa 8.3, 8.4 ja 8.5 mainituista ehdoista huolimatta Myyjän sitoumukset kohdissa 8.1, 8.2 ja 8.4 eivät päde, mikäli: 

A) kolmannen osapuolen kanne nostetaan maassa, joka (i) ei ole Euroopan Unionin jäsenvaltio (tilauksen tekemisen hetkellä), tai (ii) ei ole Iso-Britannia, Norja, Islanti, Liechtenstein, Monaco, San Marino tai Sveitsi (”Vahingonkorvausalue”), tai  

B) kolmannen osapuolen kanteen nostaa kolmas osapuoli, jonka rekisteröity toimipaikka ei ole Vahingonkorvausalueella, tai  

C) väitetty loukkaus perustuu oikeuteen, joka ei ole lakiin perustuva ja voimassa Vahingonkorvausalueella. Edellä mainituissa tapauksissa A, B ja C Myyjän takuu ja vakuutukset sekä korvausvelvollisuus kohtien 8.3, 8.4 ja 8.5 mukaisesti eivät päde eivätkä ole voimassa. 

8.3 Asiakas sitoutuu puolustamaan ja takaamaan Myyjää, sen johtoa, työntekijöitä,  

alihankkijoita, kumppaneita ja asiamiehiä kaikkia kolmansien osapuolten kanteita vastaan sekä korvaamaan kaikki vahingonkorvaukset, menetykset, kustannukset tai vahingot, jotka ovat tulosta tai seurausta siitä, että (i) Asiakas on loukannut Immateriaalioikeuksia tai kolmannen osapuolen tietosuojaa tai yksityisyydensuojaa, (ii) kolmas osapuoli on väärinkäyttänyt Palvelua Asiakkaan laiminlyötyä kohtuulliset toimet Asiakkaan Palvelun tilauksen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä, tai (iii) kanne on nostettu Asiakassisällön johdosta. 

8.4 Ellei kohdasta 8.2 toisin johdu, Myyjä sitoutuu puolustamaan ja takaamaan omalla kustannuksellaan Asiakasta kaikkia kanteita, oikeusjuttuja ja muita käsittelyjä vastaan, mikäli niiden perusteena tai syynä on Palvelusta johtuva kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien todellinen tai väitetty loukkaus (”Kanne”); selvyyden vuoksi todetaan, että tämä ei koske Ulkopuolista Sisältöä eikä Asiakassisältöä. Lisäksi Myyjä sitoutuu (i) maksamaan kaikki mahdolliset korvaukset, vahingonkorvaukset ja kustannukset, jotka toimivaltainen oikeusistuin lainvoimaisessa päätöksessä määrää maksettaviksi ja/tai jotka Myyjä hyväksyy Asiakkaan maksamina osana sovitteluratkaisua, sekä (ii) korvaamaan Asiakkaalle kohtuulliset asianajokulut, jotka Asiakkaalle ovat aiheutuneet Kanteesta tai sen seurauksena. 

8.5 Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Myyjälle tällaisesta Kanteesta ja annettava Myyjälle tarvittavat valtuutukset ja kohtuudella saatavissa olevat tiedot  

Kanteeseen vastaamiseksi, Myyjän kustannuksella. Mikäli Asiakkaan harjoittamaa Palvelun käyttöä rajoitetaan tai se kielletään alustavalla tai pysyvällä toimivaltaisen oikeusistuimen määräyksellä, Myyjä sitoutuu omalla kustannuksellaan ja perimättä Asiakkaalta tästä maksua joko: 

(a) hankkimaan Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelun käyttöä; tai 

(b) muuttamaan tai korvaamaan Palvelua niiltä osin, kuin on tarpeen loukkauksen poistamiseksi, jotta Asiakas voi jatkaa Palvelun käyttämistä Sopimuksen mukaisesti loukkaamatta kolmannen osapuolen oikeuksia; tai 

(c) muuttamaan Palvelua poistaakseen loukkaavan osuuden tai osuudet siten, että muutettu Palvelu on Sopimuksen mukainen. 

Mikäli Myyjän on mahdotonta toteuttaa mitään yllä olevista vaihtoehdoista (a), (b) ja (c),  

Asiakkaan on, mikäli Myyjä kirjallisesti niin vaatii, välittömästi lopetettava Palvelun käyttäminen. Tällöin Myyjän on palautettava Asiakkaalle tämän Palvelusta etukäteen maksamat maksut koskien ajanjaksoa, jona Palvelun käyttö on Asiakkaalta estetty, mikäli tämä on määriteltävissä. 

8.6 Myyjä ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen, mikäli:  

(a) Kanteen on nostanut yhtiö, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta määritellään kirjanpitolaissa;  

(b) Kanne johtuu muutoksesta, jonka Asiakas on tehnyt Palveluun tai Asiakkaan antamien ohjeiden noudattamisesta;  

(c) Kanne johtuu siitä, että Palvelua on käytetty yhdessä sellaisen tuotteen tai palvelun kanssa, jota Myyjä ei ole toimittanut eikä hyväksynyt; tai  

(d) Kanteen olisi voinut välttää käyttämällä tuotetta tai palvelua, joka on Sopimuksen mukainen ja vastaa Myyjän Asiakkaalle tarjoamaa palvelua ilman eri korvausta. 

8.7 Myyjän korvausvelvollisuus Palvelussa havaituista Immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu kohdissa 8.1–8.5 annettuihin ehtoihin. 

IX Ei takuuta, korvausvelvollisuuden rajaus 

9.1 Myyjällä ei ole mitään muita vastuita, eikä korvausvelvollisuuksia kuin mistä on nimenomaisesti sovittu tässä Sopimuksessa tai muutoin Osapuolten välillä. 

9.2 Kumpikaan Osapuoli ei ole korvausvelvollinen epäsuorista tai seurannaisvaikutuksista, mukaan lukien rajoituksetta ansionmenetykset. Myyjän kokonaisvastuu tämän Sopimuksen nojalla tai siitä johtuen on enintään viisi (5) prosenttia maksuista, jotka Asiakas on maksanut Palvelusta korvausvaatimuksen aiheuttanutta tapahtumaa edeltävältä kalenterikuukaudelta. 

9.3 Minkään tämän Sopimuksen määräyksen ei tule tulkita rajoittavan Osapuolen korvausvelvollisuutta toista Osapuolta kohtaan siinä tapauksessa, että ja siinä määrin kuin korvausvelvollisuus aiheutuu tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä laiminlyönnistä. 

9.4 Palvelu voi luoda tai tuottaa tiettyjä raportteja, tilastoja ja materiaaleja Palvelun käytön ja Asiakassisällön pohjalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä ei ole Asiakkaalle vastuussa tällaisten raporttien, tilastojen ja materiaalien tarkkuudesta, luotettavuudesta tai pätevyydestä. Asiakas on yksin vastuussa päätöksistä, joita Asiakas mahdollisesti tekee Palvelun käytön perusteella tai Palvelun tuottamien tai Palvelun kautta saatavilla olevien raporttien, tilastojen ja sisältöjen perusteella. 

9.5 Ellei toisin sovita, Palvelu on käytettävissä (system uptime) 24 tuntia vuorokaudessa 365 päivää vuodessa. Myyjä ei kuitenkaan anna takuuta Palvelun saatavuudesta eikä hyväksy korvausvelvollisuutta johtuen Palvelun saatavuuden tilasta tai siihen liittyen.  

9.6 Palvelu saattaa olla poissa käytöstä huoltotoimenpiteiden vuoksi, mistä Myyjän tulee pyrkiä kohtuullisin keinoin ilmoittamaan Asiakkaalle. Myyjä ei ole vastuussa internetin tai muun verkon toimimattomuudesta, erityisesti häiriötilanteessa, jossa Palveluun ei pääse johtuen teknisistä tai muista syistä, joihin Myyjä tai alihankkijat eivät voi vaikuttaa, kuten ylivoimainen este, kolmannen osapuolen aiheuttamat viat tai Asiakkaasta johtuvat seikat. 

9.7 PALVELU TARJOTAAN SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN. ASIAKAS KÄYTTÄÄ PALVELUA OMALLA RISKILLÄÄN. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, PALVELU JA SIIHEN LIITTYVÄT KOMPONENTIT TOIMITETAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, JOITA OVAT MUUN MUASSA MUTTA EIVÄT AINOASTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, YKSITYISYYDENSUOJASTA, TURVALLISUUDESTA, TARKKUUDESTA, AJANTASAISUUDESTA, LAADUSTA TAI TOISTEN OIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN NEUVO TAI TIETO, JONKA ASIAKAS ON KENTIES SAANUT MYYJÄLTÄ TAI PALVELUN KAUTTA, EI LUO MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA MUUTEN KUIN MITEN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ON ERIKSEEN MÄÄRITELTY. ERITYISESTI MYYJÄ, SEN OSAKKUUSYHTIÖT JA SEN LISENSSINANTAJAT KOLMANSINA OSAPUOLINA EIVÄT TAKAA: (I) ETTÄ PALVELU TAI PALVELUN KÄYTTÖ ASIAKKAAN TOIMESTA ON TARKKAA, LUOTETTAVAA, VIRHEETÖNTÄ TAI OIKEAA; (II) ETTÄ PALVELU TAI PALVELUN KÄYTTÖ ASIAKKAAN TOIMESTA TÄYTTÄÄ ASIAKKAAN VAATIMUKSET; (III) ETTÄ PALVELU ON SAATAVILLA TIETTYNÄ AIKANA TAI TIETYSSÄ PAIKASSA AJALLAAN, KESKEYTYKSETTÄ TAI TURVALLISESTI; (IV) ETTÄ MAHDOLLISET VIAT TAI VIRHEET KORJATAAN; TAI (V) ETTÄ PALVELUSSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSATEKIJÖITÄ. ASIAKAS LATAA TAI KÄYTTÄÄ PALVELUSTA LATAAMAANSA TAI MUUTEN PALVELUN KAUTTA HANKKIMAANSA SISÄLTÖÄ OMALLA RISKILLÄÄN, JA ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOKONEEN TAI MOBIILILAITTEEN VAURIOITUMINEN TAI TIETOJEN MENETYS TÄLLAISEN LATAAMISEN TAI KÄYTÖN SEURAUKSENA TAI PALVELUN TAI SOVELLUKSEN KÄYTÖN SEURAUKSENA.  MYYJÄ EI TAKAA EIKÄ SUOSITTELE EIKÄ OTA VASTUUTA MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUN KAUTTA TAI PALVELUUN LINKITETYN SIVUSTON KAUTTA MAINOSTAMASTA TAI TARJOAMASTA TUOTTEESTA, EIKÄ MYYJÄ OLE MILLÄÄN TAVALLA OSAPUOLENA ASIAKKAAN JA TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN TARJOAJINA OLEVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VÄLISISSÄ TOIMISSA EIKÄ MITENKÄÄN VALVO NÄITÄ. 

9.8 SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, YRITYS JA SEN LISENSSINANTAJINA TOIMIVAT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VELVOLLISIA MAKSAMAAN (SOPIMUSPERUSTEISESTI TAI VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSELLA) VÄLITTÖMIÄ, VÄLILLISIÄ, RANKAISEVIA, ERIKOISIA, SEURANNAISIA TAI VAROITTAVIA VAHINGONKORVAUKSIA VAHINGOISTA, JOITA OVAT RAJOITUKSETTA ANSIONMENETYS, LIIKEARVON MENETYS, KÄYTÖN ESTYMINEN, TIETOJEN MENETYS TAI MUUT AINEETTOMAT VAHINGOT, JOITA AIHEUTUU ASIAKKAALLE TAI MILLE TAHANSA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ MYYJÄLLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ OLEVAN ESTÄMÄTTÄ YRITYKSEN JA SEN LISENSSINANTAJINA TOIMIVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KOKONAISVASTUU, JOHTUIPA SE SOPIMUKSESTA, TAKUUSTA, VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSESTA (MYÖS TUOTTAMUKSELLISESTI, RAJOITUKSETTA), TUOTEVASTUUSTA, VAHINKOVASTUUSTA TAI MUUSTA VASTUUNLAJISTA, JOKA PERUSTUU PALVELUN KÄYTTÖÖN TAI SIIHEN PÄÄSYYN LIITTYVÄÄN KORVAUSVAATIMUKSEEN, OLIPA SYY MIKÄ TAHANSA, ON YHTEENSÄ ENINTÄÄN VIISI PROSENTTIA (5 %) MAKSUISTA, JOTKA ASIAKAS ON MAKSANUT PALVELUSTA KORVAUSVAATIMUKSEN AIHEUTTANUTTA TAPAHTUMAA EDELTÄVÄLTÄ KALENTERIKUUKAUDELTA (POIS LUKIEN HINNANPALAUTUKSET, HINNANALENNUKSET, PALVELUTASOHYVITYKSET JA VASTAAVAT ALENNUKSET, JA ILMAN ARVONLISÄVEROA JA HALLINNON MAKSUJA). MYYJÄÄ VASTAAN EI VOI NOSTAA KANNETTA, MIKÄLI KANTEEN SYYN ILMAANTUMISESTA ON KULUNUT YLI KAKSI (2) KUUKAUTTA. 

9.9 Tässä kappaleessa määritellyt korvausvelvollisuuden rajaukset eivät koske vahingonkorvausvelvollisuudesta aiheutuvia korvauksia kappaleessa 8 määritellyllä tavalla tai tässä Sopimuksessa määritellyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tai kappaleen 7 (Immateriaalioikeudet) rikkomisesta aiheutuvia korvauksia, tai mikäli Myyjä on rikkonut henkilötietojen käsittelemiseen liittyviä velvollisuuksia, jotka on määritelty tämän Sopimuksen kappaleessa 10. Mikäli kyseessä on salassapitovelvollisuuden rikkominen  

tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvien velvollisuuksien rikkominen, Myyjän kokonaisvastuu  

on enintään niiden maksujen suuruinen, jotka Asiakas on maksanut Palvelusta  

vahingonkorvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa edeltävien 24 kuukauden ajalta. 

X Asiakaspalvelu ja tuki 

10.1 Palveluun ei kuulu tukea. Asiakas voi kuitenkin ottaa yhteyttä Myyjään sähköpostitse saadakseen apua Palvelun ongelmiin tai vastauksia Palvelua koskeviin kysymyksiin. Ellei toisin nimenomaisesti sovita, Myyjän tulee kohtuullisin keinoin pyrkiä vastaamaan Asiakkaan ensimmäiseen yhteydenottoon niin pian kuin käytännössä mahdollista (vastauksia annetaan Suomessa noudatettavien normaalien arkipäivien ja toimistoaikojen puitteissa), mutta Myyjä ei takaa voivansa antaa vastauksen tai ratkaisun. 

10.2 Kun Asiakas antaa Myyjälle ideoita, palautetta tai ehdotuksia (pois lukien kysymykset ja tukipyynnöt, joiden ainoana tarkoituksena on saada Asiakkaalle tukea Palvelun käyttöön) (”Palaute”), Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että (i) Myyjällä itselläänkin saattaa olla Palautteen kaltaisia kehitysideoita; (ii) Asiakkaan Palaute ei sisällä mitään Asiakkaan tai minkään kolmannen osapuolen luottamuksellisia tai liikesalaisuuden alaisia tietoja;  

(iii) Myyjällä ei ole salassapitovelvollisuutta Palautteeseen liittyen; (iv) Myyjä saa vapaasti käyttää, jakaa, hyödyntää, edelleen kehittää ja muokata Palautetta mihin tahansa tarkoitukseen; ja (v) Asiakas ei ole oikeutettu tästä minkäänlaiseen korvaukseen Myyjältä. 

10.3 Palvelu saattaa sisältää viestejä Myyjältä ja tämän yhteistyökumppaneilta, kuten huoltotiedotteita, hallinnollisia tiedotteita sekä mahdollisesti mainoksia jne. Näiden viestien katsotaan olevan osa Palvelua, eivätkä käyttäjät voi kieltäytyä vastaanottamasta niitä. 

XI Salassapito, yksityisyydensuoja ja henkilötiedot  

11.1 Asiakas ja Myyjä sopivat pitävänsä salassa toistensa luottamukselliset tiedot, kuten liike- ja ammattisalaisuudet ja muut toiselta Osapuolelta saadut arkaluontoiset tiedot, sikäli kun tällaiset tiedot on merkitty luottamuksellisiksi ja ei-julkisiksi tai niiden ymmärretään olevan luottamuksellisia ja ei-julkisia. Asiakkaan on varmistettava, että sen työntekijät ja mahdolliset alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuun salassapitovelvollisuuteen. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen ei kumoa salassapitovelvollisuutta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kohdan 11.1 määräykset eivät rajoita liikesalaisuuslain (595/2018) soveltamista tähän Sopimukseen. 

11.2 Myyjän tarjoamaan Palveluun kuuluu henkilötietojen käsittely Myyjän ja sen alihankkijoiden toimesta Asiakkaan puolesta. Edellä mainitut henkilötiedot sisältyvät mm. Asiakassisältöön tai muihin tietoihin, jotka liittyvät Palvelun tilaamiseen tai käyttöön. Näitä voivat olla yhteystiedot, maksutiedot ja tiedot Asiakkaan työntekijöistä ja edustajista.  Myyjä käsittelee näitä henkilötietoja rekisterinpitäjänä Fredmanin yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti. Tämä on nähtävillä Myyjän verkkosivustolla: https://fredmangroup.com/tietosuoja/. Henkilötietoja ja yksityisyydensuojaa koskevissa asioissa Myyjään on otettava yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@fredmangroup.com. 

11.3 Käsitellessään Asiakassisältöön sisältyviä tai muutoin Palvelun tilaamiseen tai käyttöön liittyviä henkilötietoja Myyjä sitoutuu noudattamaan tässä Sopimuksessa määriteltyjä salassapitovelvollisuuksia ja sitoutuu varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon tai ovat soveltuvan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia. 

11.4 Tähän Sopimukseen on liitetty Tietojenkäsittelyliite (DPA), jota sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn niiltä osin, kun Myyjä käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta liittyen Asiakassisältöön tai Palvelun tilaamiseen tai käyttöön tai muissa tapauksissa. 

XII Ylivoimainen este 

12.1 Myyjä vapautuu kaikista sopimusvelvoitteistaan ja korvausvastuustaan, mikäli Sopimuksen ehtojen täyttäminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen johdosta (force majeure). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan poikkeuksellinen tapahtuma tai tilanne, jota ei ole voinut kohtuudella ennakoida ja jonka seurauksia ei voi kohtuullisin toimin poistaa tai välttää. Tällaisia tapahtumia ja tilanteita ovat mm. tilanne, jossa Myyjälle käy kohtuuttoman vaikeaksi täyttää Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan – lakko, työsulku, kansallinen hätätila, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, tuotannon lakkauttaminen, tulipalo, ukkosmyrsky, muu myrsky, luonnonkatastrofi, viranomaismääräys, vesivahinko, ulkoisen tahon aiheuttama kaapeli- tai muu vaurio, virtapiikki tai muu vika sähkö- tai tiedonvälitysverkossa, energian tai oleellisten raaka-aineiden jakeluhäiriö tai muu vastaava poikkeuksellinen tapahtuma tai tilanne, johon Myyjä ei voi vaikuttaa.  

12.2 Myyjä vapautuu myös sopimusvelvoitteistaan tilanteessa, jossa Sopimuksen ehtojen täyttäminen edellyttäisi sellaisten uhrausten tekemistä, jotka on katsottava kohtuuttomaksi suhteessa Asiakkaalle aiheutuvaan hyötyyn. Mikäli tällainen este tai epäsuhta poistuu kohtuullisen ajan kuluessa, Asiakkaalla on oikeus vaatia Myyjää täyttämään Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Myyjän alihankkijaan kohdistuva ylivoimainen este katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi tämän kappaleen nojalla, mikäli ao. alihankkijan tuottamaa tuotetta tai palvelua ei voida hankkia muualta kohtuullisin kuluin ja kohtuullisen ajan kuluessa. 

XIII Muut ehdot 

13.1 Tämä Sopimus (mukaan lukien kohdassa 2.2 tarkoitettu Tietojenkäsittelyliite) muodostaa Asiakkaan ja Myyjän välisen oikeudellisen sopimuksen kokonaisuudessaan ja ohjaa Asiakkaan harjoittamaa Palvelun käyttöä. Tämä Sopimus korvaa ja kumoaa täysin kaikki Osapuolten aikaisemmat ja samanaikaiset Sopimuksen sisältöä koskevat viestit, sitoumukset ja sopimukset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia. Kumpikin Osapuoli vakuuttaa, että solmiessaan tämän Sopimuksen se ei nojaudu mihinkään sitoumuksiin tai lausumiin, joita ei ole sisällytetty Sopimukseen.  

13.2 Jos jokin tämän Sopimuksen osa tai määräys katsotaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, pysyy Sopimus muilta osin edelleen voimassa. Pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi katsottu osa tai määräys on korvattava uudella, joka vastaa korvatun osan tai määräyksen sisältöä niin läheisesti kuin lain puitteissa on mahdollista. Sopimukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista on sovittava kirjallisesti, ja kummankin Osapuolen valtuutetun edustajan on allekirjoitettava ne. Tämän määräyksen vastaisesti tehdyt muutokset on katsottava mitättömiksi. 

13.3 Kumpikin Osapuoli vakuuttaa toiselle Osapuolelle, että: (i) Osapuoli on asianmukaisesti perustettu ja sijaintimaansa lainsäädännön mukainen yhteisö; ja että (ii) Osapuolella on yhteisönä oikeudet sitoutua Sopimuksen velvoitteisiin ja toteuttaa ne; ja että (iii) Osapuolella on oikeus solmia Sopimus. 

13.4 Myyjällä on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä verkkosivustollaan. 

13.5 Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus eli CISG-sopimus (Convention of Agreements for the International Sales of Goods) ei päde tähän Sopimukseen. 

13.6 Tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta johtuvat tai siihen perustuvat erimielisyydet, ristiriidat tai vaatimukset on ensisijaisesti ratkaistava neuvotteluteitse. Mikäli Osapuolet eivät saa ratkaistua erimielisyyttä neuvotteluteitse 14 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta, erimielisyys on ratkaistava välimiesmenettelyllä  

Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn päätös on lopullinen. Välimiesmenettely käydään Helsingissä. Välimiesmenettely käydään englannin kielellä. Menettelyssä on yksi (1) välimies. 

Mahdollisten oikeustoimien yhteydessä kummallakin Osapuolella on oikeus ennen käsittelyä tai sen aikana tehdä toimivaltaiselle oikeusistuimelle hakemus tilapäisen toimintakiellon tai turvaamistoimen määräämiseksi, mikäli tällainen on tarpeen Osapuolen etujen turvaamiseksi siksi, kunnes oikeuskäsittely on saatettu päätökseen. Kumpikin Osapuoli voi laittaa vireille kiistattomia saatavia koskevan haasteen Helsingin käräjäoikeudessa. 

Tietojenkäsittelyliite (Data Processing Addendum, DPA) 

  1. Liitteen tarkoitus ja soveltaminen 

Liitteen tarkoitus on määritellä Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä Sopimuksen tarkoittamassa Palvelussa. Tämä Liite on osa Sopimuksen kokonaisuutta ja on voimassa yhdessä Sopimuksen kanssa. Mikäli tämän Liitteen ja Sopimuksen ja muiden liitteiden välillä on ristiriita, tätä Liitettä sovelletaan ensisijaisesti. 

  1. Määritelmiä 

”Henkilötietojen käsittely”: Palveluun liittyvien henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, varastointi, muokkaaminen, hakeminen, käyttö, luovuttaminen viestitse tai jakelemalla tai muilla tavoin, jäsentely tai yhdistely, rajoittaminen, poistaminen ja tuhoaminen. 

”Henkilötiedot”: Kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (esim. nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva tai biometrinen tai geneettinen tieto). ”Tunnistettavissa oleva” tarkoittaa, että tietty luonnollinen henkilö on mahdollista tunnistaa suorasti tai epäsuorasti, erityisesti yksilöllisen tekijän kuten nimen, henkilötunnuksen, paikkatiedon, verkkotunnuksen tai henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän ominaisuuden avulla. 

”Rekisterinpitäjä”: Sopimuksen Osapuoli, joka tietosuojalainsäädännön mukaisesti pitää hallussaan henkilötietoja ja määrää siitä, missä tarkoituksessa ja miten niitä käsitellään. 

”Käsittelijä”: Sopimuksen Osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. 

”Rekisteröity”: Tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään. 

”Tietosuojalainsäädäntö”: EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, 679/2016) sekä muu tietosuojaa tai yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja siihen liittyvät viranomaisohjeet. 

  1. Henkilötietojen käsittely 

Osapuolet toteavat, että käsitellessään henkilötietoja tässä liitteessä tarkoitetulla tavalla Asiakas on rekisterinpitäjä tietosuojalainsäädännön nojalla ja Myyjä toimii Asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tuottaa Palvelua tässä Sopimuksessa sovitulla tavalla ja Sopimuksen mukaisesti. 

Sopimuksessa on eritelty Palvelussa käsiteltävien rekisteröityjen tyypit ja mahdolliset ryhmät. Sopimuksessa on myös määritelty käsittelyn aihe, kesto, luonne ja tarkoitus. 

Asiakkaan on Palvelua käyttäessään sitouduttava omasta puolestaan käsittelemään henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan on varmistettava, että Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot ovat tarpeellisia ja virheettömiä ja että ne on kerätty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, riippumatta siitä, onko Asiakas vai Myyjä tallentanut henkilötiedot Palveluun. Asiakkaan on varmistettava, että on olemassa lainsäädännön mukaiset perusteet henkilötietojen käsittelylle ja että rekisteröidyille on annettu tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot heidän henkilötietojensa käsittelystä.  

Tässä Liitteessä ovat kaikki Asiakkaan antamat henkilötietojen käsittelyä koskevat ohjeet. 

Myyjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja ainoastaan Sopimuksessa tarkoitetun Palvelun tuottamiseksi. Käsitellessään Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja Myyjän on noudatettava voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelykäytäntöä. 

Myyjän on varmistettava, että henkilöt, joille on myönnetty oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen tai ovat muuten soveltuvan lakisääteisen vaitiolovelvollisuuden alaisia. Myyjän on varmistettava, että henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain ne Myyjän työntekijät, jotka tuottavat Sopimuksessa tarkoitettua Palvelua. 

Myyjän on tarvittaessa avustettava Asiakasta varmistaakseen, että henkilötietojen käsittelyn vaikutusarviointi on tehty tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Myyjä saa laskuttaa tästä työstä aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta. 

Myyjän on luovutettava Asiakkaalle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen todistamaan, etä Myyjä on täyttänyt tässä Liitteessä esitetyt velvoitteensa sekä tietosuojalainsäädännön velvoitteet, ja Myyjän on sallittava Asiakkaan tai tämän valtuuttaman tilintarkastajan suorittaa auditoinnit tai muut tarkastukset, sekä osallistuttava niihin. Auditointien tai tarkastusten ei tule aiheuttaa Myyjälle kohtuutonta haittaa tai ylimääräistä työtä. Asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat yllä kuvatun kaltaisesta tietojen luovuttamisesta sekä Asiakkaan vaatimuksesta toteutettujen auditointien ja tarkastusten kustannuksista. 

Kun tietojen käsittely loppuu, Myyjän on käsiteltävä henkilötiedot siten, että rekisteröityjä ei enää voi yksilöllisesti tunnistaa ilman lisätietoja, jotka on säilytettävä erikseen. Henkilötietoja on säilytettävä jonkin aikaa mahdollisten oikeudellisten vaatimusten esittämisen tai niitä vastaan puolustautumisen varalta. 

  1. Rekisteröityjen oikeudet 

Asiakas on vastuussa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta sekä rekisteröidyiltä tuleviin pyyntöihin vastaamisesta ja näiden kustannuksista, ja toimii muutenkin rekisteröityjen ensisijaisena yhteystahona. 

Myyjän on sitouduttava avustamaan Asiakasta tilanteissa, jossa rekisteröidyt käyttävät laillisia oikeuksiaan koskien henkilötietojen käsittelyä ja esittävät Asiakkaalle tätä koskevia pyyntöjä. Näitä oikeuksia ovat tietojen korjaaminen, tietoihin pääsy, henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, tietojen poistaminen ja tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen. Kun Asiakas on pyytänyt Myyjää avustamaan tällaisiin pyyntöihin vastaamisessa, Myyjä voi vaatia Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. 

Mikäli rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö esitetään suoraan Myyjälle, on Myyjän välittömästi ilmoitettava tästä Asiakkaalle. Myyjän ei tule vastata pyyntöihin ilman Asiakkaan etukäteen antamaa suostumusta. Näissäkin tapauksissa Myyjä voi vaatia Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. 

  1. Tietoturva 

Asiakas on vastuussa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riittävistä tietoturvajärjestelyistä siltä osin kuin Asiakas itse käsittelee Palveluun liittyviä henkilötietoja. 

Myyjän on toteutettava kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä alan parhaan käytäntöjen mukaisesti. Myyjän on toteutettava seuraavat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä: 

  • Myyjällä on nimetty tietoturvasta vastaava henkilö; 
  • Henkilötietojen käsittelyyn käytetyt yhteydet on suojattu SSL-tekniikalla tai muutoin salattu; 
  • Säilytettävät henkilötiedot on suojattu alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 
  1. Alihankkijat 

Myyjällä on oikeus käyttää muita henkilötietojen käsittelijöitä apunaan henkilötietojen käsittelyssä. Myyjä saa käyttää Palvelun tuottamiseen vain sellaisia alihankkijoita, jotka noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Myyjä vastaa siitä, että alihankkijat sitoutuvat noudattamaan Myyjän ja Asiakkaan välillä sovittuja tietosuojavelvoitteita vastaavia velvoitteita. 

Myyjällä on oikeus vaihtaa alihankkijoita. Myyjän on kuitenkin ilmoitettava Asiakkaalle alihankinnassa tehtävistä muutoksista siten, että Asiakkaalla on mahdollisuus vastustaa muutosta. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, Myyjällä on oikeus irtisanoa Sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. 

Myyjä vastaa alihankkijoidensa suorittamasta henkilötietojen käsittelytyöstä niin kuin omastaan. 

  1. Vahingonkorvaukset 

Myyjä ei vastaa Asiakkaan puolesta suoritettavasta henkilötietojen käsittelystä eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta välittömästä vahingosta, mukaan lukien hallinnolliset sanktiot, ellei tällainen vahinko ole aiheutunut henkilötietojen käsittelystä, jota Myyjä on suorittanut Myyjää nimenomaisesti koskevien EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräysten vastaisesti tai Asiakkaan antamien kirjallisten ja lainmukaisten henkilötietojen käsittelyä koskevien ohjeiden vastaisesti. Sopimuksen kappaleessa 9 sovitut vahingonkorvausrajoitukset pätevät tässäkin tapauksessa. 

Asiakkaan on korvattava Myyjälle menetykset ja vahingot, jotka aiheutuvat tietosuojalainsäädännön vastaisista ohjeista. 

Kumpikaan Osapuoli ei ole korvausvelvollinen toisen Osapuolen kärsimistä välillisistä vahingoista.